glimt fra sentrum i Elverum.
indexsiden
Bildene har jeg tatt med digitalkamera 2003-2004 unntatt de 2 første som er fotografert med bokskamera i 1956.
Fra Ydalir i 1956 mot Trysilveien.

Borgen er nå revet for å gi plass til et vanntårn som ikke forskjønner Christianfjeld festningen. Bautasteinen til Hans Ødegaard er nå flytt.

Under Syvårskrigen (1563-1570), Kalmarkrigen (1611-1613), Hannibalsfeiden (1643-1645) og Gyldenløvefeiden (1675-1679) var det uro og spent på Østlandet. (Domkirka i Hamar ble bl.a. brent i 1567 av svenskene). Vinteren 1682-1683 ble det bestemt at en større skanse skulle bygges på Hammersborg i Elverum. Den 5. mai 1683 begynte arbeidet med anlegget etter besiktelse av Feltmarskalk Jarlsberg og general Cicignon. Opp til 340 mann jobbet her i 1684. I september ble den første komandanten ansatt - kaptein Jonas Budde. Den 14. juni 1685 besøkte kong Christian 5. skansen, og skansen fikk navn etter han. I 1686 er det registrert 32 offiserer og menige. I 1689 regner man med at 1000 mann var stasjonert på anleggene i Elverum.Leieren vokste nedenfor anlegget. Under den store Nordiske krig (1709-1720) ble det stor aktivitet. Aktiviteten holdt seg til 1742, da festningen ble bestemt skulle nedlegges. Den 7. juni 1811 ble festningen igjen satt i stand. Etter Kieltraktaten i januar 1814 ble det gitt ordre om at "paa det hastigste at montere defensionsanleggene i Elverum". I alt 420 mann besatte disse anleggene i juli 1814. Uroen ga seg, og 17. desember 1814 ble nedleggelsen av Christianfjeld bestemt. 25. mars 1815 var den forlatt. Bygningene ble solgt, og stein ble seinere tatt herfra til nybygging i det som i dag kalles Leiret.


17. mai 1840 skulle feires her med salutt . Kaptein, ordfører og stortingsmann Hans Øvergaard sto ved siden av kanonen som sersjant Rasch. Sersjanten fikk ikke fyr på lunta til fengkruttet. Øvergaard overtok , kanonen sprang i lufta og ordføreren ble drept momentant. Wergeland skrev et dikt om stortingsmannen og 17. mai 1900 ble det reist en bauta over Øvergaard på festningen.Den står ved siden av disse to bautaene som minnes falne ved Trangen (1806), Matrand (1814) og siste verdenskrig. Takket være kommuneingeniør A.Dahl ble det i begynnelsen av 1930 åra restaurering festningen. Dahl døde i 1942.

Det er lite man vet om stavkirken som stod der Triangelen er i dag. Muligens var det en gårdskirke fra ca 1100. Under graving i 1906 fant man rester etter denne. Kirken i dag ble innviet i 1738 av biskob Hersleb og fikk navnet "Vår Frelsers Kirke" Altertavlen og maleriet ble bestilt fra København til 1738. I 1878 ble den ombygd i en mer pietistisk ånd, kapellet reist i 1896. Til 200 års jubileet i 1938 ble kirken restaurert . Det meste av det gamle kirkeinteriøret fra før 1878 ble gjenskapt. Kong Olav V deltok under 250 års jubileet i 1988.

Gråberg ble bygget av John Aakrann i 1852 med tanke på Grundsetmartn. Gråberget ligger syd for Flishøgda , opprinnelig en finneboplass. Herfra ble tømmermaterialene hentet, og derfor navnet. Under martn foregikk dansen heftig der det i dag er kunstgalleri. Gråberg ble samlingspunktet for de livlige festene og møtene i bygda før Elvarheim ble bygget. Etter krigen (1945-1956) ble lokalene brukt til herredstyremøtene og til fagbevegelsen. Avisene Østlandske Tidende (1893-1912) og Østerdalens Social-Demokrat (1915 - ca 1920) ble og laget her. Til venstre for Gråberg lå en gang Hjelpefengslet, i dag forretningsbygg. Foruten fengsel med luftegård, huset og bygget Elverum Telefonforening fra 1886 til 1914. Helt opprinnelig var det satt opp ei vaktstue her med tanke på Grundsetmartn -"corps de garde". På folkemunne "Kortgarn".

Elverum Lærerskole sto ferdig i 1924 med Glommen Trevarefabrikk som entreprenør. Spiren til den første lærerutdanning skjedde i Klokkergården, ialt 6 lærere betjente hele kommunen. En tidligere skolemann, ordfører, Stortingsmann og skoledirektør - O.A. Eftestøl - opprettet Elverum seminar i 1892 - forløperen til lærerskolen i skolelokalet Folkvang som brente opp i 7.mai 1989. Den drivende kraften til Folkvang (ferdigbygget i 1876) var Helge Væringsaasen. I dag er lærerskolen en viktig del av Høgskolen i Hedmark.
Ved Skogmuseet har ildsjeler fra hagelaget laget en flott botansik hage.

Norsk Skogmuseum. Skule Waksvik "Elgfamilie" er et av de mest fotograferte motiver i Elverum. Elgene ( avduket av Fylkesmann O. Nordli i 1982 ) gjør et like godt inntrykk som selve museet som åpnet første gang i 1971. Seinere utvidet 1979 og slik det ser ut i dag etter utvidelsen i 1992. Tore Fossum har vært en drivende kraft i museets historie fra første dag. Jakt- og fiskedagene som arrangeres i begynnelsen av august, besøkes av over 30000 hvert år. Museet ligger ellers på et besøk på over 130000 i året. Via brua over Klokkerfossen (1964) viser Prestøya gamle skogshusvær, og brua over Prestfossen (1959) når en Glomdalsmuseet.

Glomdalsmuseet. Magnus Hamlander kom til Elverum fra Røros i 1901. Han overtok Østlendingen som ble startet samme år som et alternativ til Østlandske Tidedende (fra 1893) Magnus skrev tidlig om at dalen måtte få sitt museum. I 1911 ble museet en realitet. Fossum skog ved Prestfossen ble stedet etter en drakamp hvor 30 mål ved Hammersborg (Christiansfjeld festning) også var ønsket som museeumsområde. Barfrøstua fra Søndre Bjøntegård i Rendalen ble første hus kjøpt inn og satt opp. Hamlander skapte utflytterdagen i 1937 med kåring av den første Glomdalsbruden i 1936. Allerede i 1925 skapte han et sommerteater på museet med oppsetninger hvert år som teater/revy sjef. Hamlander døde i 1951. Mange kjente revyartister har moret folk her. Kan nevne Arvid Nilsen og Jens Book Jensen med sine ensembler.

Elverum folkehøyskole. Helge Væringsaasen satte av et fond på 1 million kr i 1917 etter et salg av skog i Finland -Peer Væringsaasen Nationalfond. Peer sønn til Helge. Rentene av disse pengene ble folkehøyskolen bygget opp av. Den 27. oktober 1928 ble skole åpnet. Helge (1836-1917) kom til å bety mye for det kulturelle i Elverum.

Folkehøyskolen sntralt for konge, Storting og regjering 9.- og 10. april 1940. Her ble Elverumsfullmakten (skrevet av stortingspresident Hambro) undertegnet, og her proklamerte kong Haakon 7. sitt NEI til den tyske sendemannen Brauer. Minnesplakat og bautastein er vakkert plassert i skogholtet ved skolen.

Fontena sett med Gamlebruas øyne. I 1858 startet arbeidet med Gamlebrua, stein til brukarene ble hentet i Bryggeriberget. Brua var ment å bli ei jernbanebru, jernkonstruksjonene på 242 tonn ble laget i England. Samme året som jernbanen mellom Hamar og Grundset kom, ble brua åpnet i1862. Kong Oscar 2. stanset i Elverum i 1877 for å beundre den første jernbanebrua i Norge. Brua ble aldri jernbanebru, men viktig for forbindelsen øst-vest helt til Nybrua ble åpnet i 1936 Sundstedet ved Grindalen ble lagt ned med Gamlebrua. Brua ble foreslått revet i 1960 årene, men heldigvis ble brua fredet i 1969 ved hjelp av Riksantikvaren.

Kringkastingen i Norge er blant veteranene i Europa. BBC ble stiftet i 1922 som Europas første kringkastingsselskap. Året etter ble den første "broadcasting" sendt ut i Oslo og i 1924 kom etableringen av Kringkastingsselskapet A/S. Det ble en forgjenger for Norsk Rikskringkasting(NRK). Lørdagsbarnetimen gikk på lufta 20. desember 1924, da i regi av det private Kringkastingsselskapet A/S. Da Stortinget vedtok å etablere Norsk rikskringkasting i 1933, ble det slutt på all privat kringkasting. NRK fikk monopol på utsending av kringkasting i Norge.Distriktskontoret i Hedmark, Hamar, åpner 1978. Flyttet til Elverum i 1981
Bryggeriet som ikke er bryggeri, men en hel del annet.Bryggeriet ble etablert i 1855, og kom i gang 1858. Brant så ned i 1861. Ble bygget opp igjen umiddelbart. Bak det hele sto kjøpmann Jacob Christiansen. Særlig bayerølet ble populært. Elverum Bryggeri ble i 1906 overtatt av Hamar Bryggeri, og skiftet navn til Elverum Bryggeri og Mineralvann. Virksomheten ble lagt etter krigen. De gamle husene ble kjøpt, restaurert og påbygd av firmaet Y. Christensen til hva det er i dag

Lasskjørermonumentet ble avduket 26.9.1986 av Kong Olav 5. samme med den tyske presidenten Weizsaker. Presidenten var her på et slags forsoningsmøte, og han ble varmt tatt imot.

Fylkesskehuset sto ferdig 1925 md ialt 180 sengeplasser. Det var avdelinger kirurgi, medisin og røntgen. Sengekapasiteten ble økt til 280 da søsterboliger i 3. etasje ble frigjort. Halvdan Lund ble sykehusets første overlege (1925-1950), han var og medlem av byggekomiteen. Sydfløyen ble bygget i 1965, og i 1972 ble det bestemt at sykehuse skulle bygges ut til å bli sentralsykehus for Hedmark. Navnet i dag er Sykehuset Innlandet, og det står stri om fremtida. Det er krefter igang for å bygge et nytt stort sykehuset nærmere Mjøsa for hele regionen.

Elverum Ungdomsskole i vinterprakt 2004.
Fløyen til høyre på bildet ble bygd på Nye Folkvang skole. Skolen startet i 1968 med elever fra hele kommunen i alderen 14 år. På samme tid startet Elverum Gymnas opp, seinere Elverum vidergående skole (ELVIS), og EKHAS - Elverum Kommunale HøgreAlmennskole- gikk over i historien. Elever som ikke startet på videregående gikk på Framhaldskolen som hadde tilhold på Gamle Folkvang. Ungdomsskolen har nylig blitt restaurert for godt over 50 milloner. Dette har vært min arbeidsplass fra 1969 til 2004 -35 år-etter 1 år på Åsnes Finnskog (Gretvika) 58/59, Rosenhof realskole 63/64, EKHAS 64/69 - ialt 42 år i skolen før pensjonisttilværelsen.

Flommen i Glomma pinsehelga 1995 ble dramtisk for Elverum. 200 år siden sist noe slikt hadde truffet stedet. En tid var det fare for at Glombrua måtte sprenges da den kunne oppføre seg som en demning for sentrale strøk omvannet ikke ran fritt under brua.

Skjefstadfossen som er mer eller mindre tørrlagt i året, ser majestetisk ut i mnd skifte mai/juni 1995

Navnet Grundset marked har den fått etter gården Østre Grundset der det holdt til før markedet flyttet til Øvre Leiret i 1690 årene ved festningen. Senere til Gårder og i dag særlig i torvområde. Ved kgl. reskript av 1756 ble det bestemt åpning hvert år den 1. tirsdagen i den første hele uken i mars og vare uken ut. Markedet kjent som det største vintermarked i Norden. Fra hele Østlandet og deler av Sverige, helt fra Dalarne kom det tilreisende for å selge eller kjøpe eller feste. Mye fyll ble registrert. Lørdag var den store dagen. Selv om markedet ble formelt nedlagt i 1900, har det fortsatt
sin plass på kalenderen. Lasskjørertradisjonen ble tatt opp igjen i 1997 (se bildet).

Tilbudet har vært stort. "Blikktøygata" var besatt av ivrige toteninger, tatre solgt klokker, Martens-Kasper sine orginal fargeglade malerier og skinnhandel for å nevne noe. I dag er det stort sett spekepølser, krimskrans og gamle gjenstander fra en fordums tid. Markedet er forkortet i tid - tirsdag og onsdag borte. De eldste som husker markedet
fra før krigen kjenner seg ikke helt igjen.

I ruinene av det førkrigs Elvarheim vokste det nye Elvarheim opp. Det nye rådhuset ble ferdig 1956 etter arkitektene Torp, oppført i en bastant form, granitten fra Stavåsen. Etter kinobrannen i 1991 ble den fløyen forbedret og modernisert. Huset har blitt for lite for kommunens gjøremål. Mange aktiviteter er spredt rundt omkring.

Elverum er ikke bare Leiret, her en kveld ved Bergersjøen
(foto Håvard Nerby)
yy